نسیم بخارا

بــــوی یــــار

از رودکی

هـــر بـــاد که از ســـوی بخـــــــــارا به مـــن آیـــد

با بوی گل و مشـــک و نســــــیم ســـــــمن  آید

بر هر زن و هر مرد کجـــــا بر وزد آن باد

گویی مگــــر آن بـــاد همــــی از خُتــن آید

نی نی ز ختن باد چنو خوش نوزد هیچ

کان باد همی از بر معشوق من آید

هر شب نگرانم به یمن تا تو برآیی

زیــرا تو ســـهیلی و ســـهیل از یمن آید

کوشــــــم که بپوشــــم صنما نام تو از خلق

تا نام تو کـــم در دهــــن ِ انجـــمـــن آیــــــــــد

 

با هـــرکــه ســـخن گـــویـــم اگــر خــواهــم و گرنی

اوّل ســخنـــم   نـــام    تــو    انـــدر    دهـــن آیــــــــــد

/ 0 نظر / 33 بازدید