از گلستان من ببر ورقی

اشعار برگزیده از شاعران پارسی گوی

بوی جوی مولیان

بوی جوی مولیان  از رودکی (329/951)  بوی جوی مولـــــــــــــیان   آید  همی  یــاد  یــــار  مهــــــــــــربان آید همی  ریــــگ  آموی و درشــــــــتی راه او  زیر  پــــــــــایم پرنـــــیان  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

خلعت اردیبهشتی

    بهــــــــار از  دقیقی   بر افکند ای صــنم ابر بهشـــتی زمین را خلعت اردیبهـــــــشتی بهشــــــــــت عدن را گلزار ماند درخت آراســــــــته حور بهشتی زمین بر سان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

کاشکی

شــــــب ازدقیقی(- پیرامون369 هجری)   کاشـــــکی اندر جـــهـــان شــــــــب نیســــتی تــا مـــرا هجــران آن لـــب نیســــــــــتی نیــش عقــرب نیســــتی بر جـان مـن گر ورا زلف معقـــــــرب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

یاقوت ناب

    بیــــــــــــار آن ......! از رودکی (سدهء 4هجری= 10مسیحی) بیـــــــار آن می که پنداری روان یاقوت نابســــــــــــتی و یا چون برکشــــــیده تیغ پیـــــش آفتابســــــــــتی بــه پـــاکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

خنده و گریه

ابر  و  برق علاّمه اقبال   شبی  زار  بگریســـــــــــت ابرِ  بهــــــــــــــار که این زندگی  گـــــــــــــــریهء پیـــــهم  است درخشـــــــــــــــــید برق سبکســـــــیر و گفت خطا  کرده ای،   خندهء  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
7 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
60 پست
خرداد 84
13 پست