سوگند به ..

 

                شعری از هزار و صد سال پیش   

قبــــــلهء روی تو

از شهید بلخی(درگذشته در 325 خورشیدی)

 

مرا به جان تو ســــــوگند و صعب ســــــوگندی

که هرگز از تو نگردم نه بشــــنوم پنـــــدی

دهند پــــــــندم و من هیچ پند نپذیــــــرم

که پند سـود ندارد به جای ســــــوگندی

شنیده ام که بهشت آن کسی تواند یافت

که آرزو برســـــــاند به آرزو مندی

هزار کبک ندارد دل یکی شاهین

هزار بنده ندارد دل خداوندی

تورا اگر ملک چینیان بدیدی روی

نماز بردی و دینـــــــــار بر پراکندی

تو را اگر ملک رومیــــــــــــان بدیدی موی

سجود کردی و بتخـــــــــــــــانه هاش برکندی

به منجنیق عــــــــذاب اندرم چـــــــــــو ابراهیمم

به آتش حســـــــــراتم فکنـــــــــــد خواهنـــــــــــــــــدی

 

تو را سلامت باد ای بت یهار و بهشت

که سوی قبلهء رویت نمــــــاز خوانندی

/ 0 نظر / 81 بازدید