کاشکی

شــــــب

ازدقیقی(- پیرامون369 هجری)

 

کاشـــــکی اندر جـــهـــان شــــــــب نیســــتی

تــا مـــرا هجــران آن لـــب نیســــــــــتی

نیــش عقــرب نیســــتی بر جـان مـن

گر ورا زلف معقـــــــرب نیستی

ور نبودی کوکبـش در زیر لب

مونســم تا روز کوکب نیستی

ور مرکّب نیستی ازنیکویی

جانم ازعشقش مرکّب نیستی

 

ور مرا بی یار باید زیستن

زندگانی کاش یارب نیستی

/ 0 نظر / 13 بازدید