پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

خلعت اردیبهشتی

    بهــــــــار از  دقیقی   بر افکند ای صــنم ابر بهشـــتی زمین را خلعت اردیبهـــــــشتی بهشــــــــــت عدن را گلزار ماند درخت آراســــــــته حور بهشتی زمین بر سان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

کاشکی

شــــــب ازدقیقی(- پیرامون369 هجری)   کاشـــــکی اندر جـــهـــان شــــــــب نیســــتی تــا مـــرا هجــران آن لـــب نیســــــــــتی نیــش عقــرب نیســــتی بر جـان مـن گر ورا زلف معقـــــــرب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

یاقوت ناب

    بیــــــــــــار آن ......! از رودکی (سدهء 4هجری= 10مسیحی) بیـــــــار آن می که پنداری روان یاقوت نابســــــــــــتی و یا چون برکشــــــیده تیغ پیـــــش آفتابســــــــــتی بــه پـــاکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

خنده و گریه

ابر  و  برق علاّمه اقبال   شبی  زار  بگریســـــــــــت ابرِ  بهــــــــــــــار که این زندگی  گـــــــــــــــریهء پیـــــهم  است درخشـــــــــــــــــید برق سبکســـــــیر و گفت خطا  کرده ای،   خندهء  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید