خفته در میان بیداران

خفته در میان بیداران

رهروان درکار وما از کار خود غافل هنوز       

همرهان رفتند وما خوش خفته در منزل هنوز

چابکان گام وفا در ملک جان ودل زده       

 ما زروی کاهلی در بند آب و گل هنوز

اهل دل از قعر بحر آورده گوهر ها به دست       

خاکساران طبیعت مانده بر ساحل هنوز

قامتش درجلوة ناز است و کوته همتان         

 همچنان برشیوة سرو چمن مایل هنوز

گشته مجنون همدم لیلی به خلوتگاه انس           

 مردم نظارگی را چشم برمحمل هنوز

گشته صرف قال وقیل مدرسه عمر عزیز       

درکتاب اصل حل ناگشته یک مشکل هنوز

کاشفی در حیرتم کز نشأۀ ساقیّ عشق           

عالمی بی خود شدند ومحتسب غافل هنوز

ملا حسین واعظ کاشفی هروی

 

/ 0 نظر / 26 بازدید