110گفتار پند آمیز امام علی (ع)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

58

آزمون دوست

دوســـت را گر بیازمایی بیــــش

گرچه باشــــد عزیز، خوار شود

ای بسا دوست کاو شود دشـــمن

گر نهان وی آشــــــــــکار شود

گزارنده به نظم:  آصف فکرت

/ 0 نظر / 14 بازدید