یاقوت ناب

 

 

بیــــــــــــار آن ......!

از رودکی (سدهء 4هجری= 10مسیحی)

بیـــــــار آن می که پنداری روان

یاقوت نابســــــــــــتی

و یا چون

برکشــــــیده تیغ پیـــــش آفتابســــــــــتی

بــه پـــاکی گــــویی اندر جــــــام مانند

گلابســتی

به خوشّی گویی اندر دیدهء بی خواب

خوابستی

سحابستی قدح گویی ومی قطرهء سحابستی

طرب گویی که اندر دل دعای مستجابـــستی

اگر می نیســــــــــتی، یکسر همه دلها خرابستی

اگر در کالبــــد جان را ندیدســــتی، شــــرابســــتی

اگر این می به ابـــر اندر به چنـــــگال عقــابســــــــتی

ازان تا ناکســــــــــــان هــرگـــز نخــوردنـدی صوابستی

/ 0 نظر / 13 بازدید