عید مبارک

عید مبارک 

 

 ای مژدهء دیــدار تو، چون عــید، مبـارک

 

فــردوس، به چشمی که تو را دید، مبارک

 

جــان دادم و خاک ســــر کوی تو نگشـــتم

 

بخـــت اینقدر از من نپســــــــــندید مبارک

 

هر ســـایه که گم گشت، رساندند به نورش

 

گردیدن رنگی که نگردید، مبــــــــــــارک

 

ای بیخبران غــرّهء اقـــــــبال مباشــــــــید

 

دولـــــــــت نبود برهمـه جــاوید مبـــارک

 

صبـــح طرب باغ محـــبـــّت دم تیـــغ است

 

بسم الله!  اگر زخم تـــوان چـــــید، مبـارک

 

ژولیدگی موی ِ سرم چبر ِ فــــــراغی است

 

مجـــــنون مرا ســــایه این بیـــــــد مبارک

 

بر بام،  هــلال ابروی من قبـــــله نما شد

 

کاز هر طرف آمد خبر "عید مبارک!" 

 

دل قانع شوقیست، به هررنگ که باشد

 

داغ تو به ما، جام به جمشید، مبــارک

 

در عشق یکی بود غم و شادی بیــدل

 

بگریست، سعادت شد وخندید، مبارک 

 

                              از ابوالمعانی بیدل

 

همه روزهایتان خوش و فرخنده با د

 

/ 0 نظر / 3 بازدید