عشق و زیرکی

 

زیرکی و عشق

داند آنکو نیکبخت و محرمــــــست

زیرکی زابلیس و عشق از آدمست

زیرکی آمد ســـــباحت در بِحــــــار

کم رهد غرقــــــــــست او پایان کار

عشق چون کشــتی بود بهر خواص

کم بود آفــــت، بود اغــــــلب خلاص


مولوی

 

/ 0 نظر / 29 بازدید