بوی جوی مولیان

بوی جوی مولیان

 از رودکی (329/951)

 بوی جوی مولـــــــــــــیان   آید  همی

 یــاد  یــــار  مهــــــــــــربان آید همی

 ریــــگ  آموی و درشــــــــتی راه او

 زیر  پــــــــــایم پرنـــــیان  آید همـــی

 اب  جیـــحون از نشـــاط  روی دوست

 خنــگ ما را تا میـــــــــــان  آید همی

 ای  بخــــــــــارا  شاد باش و دیر زی

 میر زی  تو شـــــــــــــادمان آید همی

میر مـــــاه است و بخارا  آســــــــمان

 مــــاه ســـــــــوی  آســــــــمان آید همی

 میر ســـرو است و بخارابوســـــــــتان

 ســـــرو سوی بوســـــــــــتان آید همی

 آفرین و مدح ســـــــــــــــــود  آید همی

 گر به گنـــج اندر زیان آیـــــــــد همی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید