1<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ایــــمــــان

چیست ایمان تو را گزیدن راست

بر دروغ ار چه باشدت بـه زیان

در عمل کوش و از سخن کم کن

کاین بود شـــــــــیوۀ جوانمردان

چون سخن از دگر کسـان گویی

پیـــــــش مردم بترس از یــزدان

2

ســه بخـــش زنـــــدگـــــی

زندگی بر سه بخــش باید کرد

آن کسی را که اهل ایمان است

ســــــاعتی راز با خــدا گفـــتن

که منــــاجات قوّت جان اــست

ســاعتی صرف کار نان کردن

زانکه کاسب حبیب یزدان است

ســــاعتی نیز کسب لذّت راست

کاز رموز بقای انســــــان است

لذّتی دلپذیر و نــغز و حـــــلال

 این نظام حیــــــات نیـکان است

 

3

جهان وطنی

همه جا ســرزمین یزدان اســـت

خواه این شهر،  خواه  شهر دگر

شو به شـــهری مقیم  کت مردم

بپذیرند   بهـــتر  و  خوشـــــــتر

4

گمشدهءمومن

وای اگر در میان مؤمن و علم

راه  باشد    ولی    فراق بود

بایدت   جست علم  گمشده  را

گر چه در عالم  نفاق   بود

5

ساغر دانش

دیده باشــی که تا چهل ســـاغر

از ســبویی همی شــود لبریـــز

لیک بحری به ســـاغر دانـــش

گنجــد و گویدت فزون می ریز

6

عـــــــالم

ای که پرســــی نـــــشان عالم را

عالمـــــان قدر خویشـــتن دانــــند

از رهی جــــز به حق نمی گذرند

ســــخنی جز به حق نمی رانـــند

گر به گفتار و گر به کردار است

جلوه یی از کمال انســــــــــــانند

7

دانش نو

دل چو تن خســـــتگی پذیر بود

خــــستگی نیــــست ویژۀ  ابدان

/ 0 نظر / 19 بازدید