بهار عمر

بهار عمر

از بیدل

 

بهار عمـــــــر به صبح دمیـــــــــــــــده می ماند

نفس به وحشـــــــــــت صید رمیده می مانـــــــــد

نسیـــــــــــــم عیش اگر می وزد درین گلشـــــــن

به صیــت شـــــــهپر مرغ پریده می مـــــــــــاند

بیــــا که بی تو به چشــــــــــــم ترم هجوم نگـــــاه

به  موج  صفحـــهء مســـــــطر کشـــیده می مانـــد

چه گـــل کنیــــــــــم به دامن ز پای خواب آلــــود؟

بهار  آبله هم نا دمیــــــــــــــــده می مــــــــــــــاند

قدح به دســت، خمســـــــــــــتان شوق کیست بهار؟

که گــل به چهرهء ســـــــــــــــاغرکشـــیده می ماند

به طبــع موج گهر اضطـــراب نتوان یافــــــــــــت

سرشــــــــــــــک ما به دل آرمیده می مـــــــــــاند

ز نســـــــخهء دو جهان درس ما فراموشیــــــست

به گوش ما ســـــــخنی نا شـــــــــــــــــنیده می ماند

مرا به بزم ادب کُلفتی که هســـــــــــت این اســـــت

که شــــــــــوق بســـــــــــــــمل دل نا تپیده می ماند

خوش است تازه کنی طبـــــــــــــع دوســـــــتان بیدل

که فطرتت به شــــــــــراب رســـــــــــــیده می ماند

/ 0 نظر / 6 بازدید