ابر  و  برق

علاّمه اقبال

 

شبی  زار  بگریســـــــــــت ابرِ  بهــــــــــــــار

که این زندگی  گـــــــــــــــریهء پیـــــهم  است

درخشـــــــــــــــــید برق سبکســـــــیر و گفت

خطا  کرده ای،   خندهء  یکدم  اســـــــــــــت