110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

102

 

نکوهشگری

 

ای برادر بزرگـــتر عیبیــــست

که به  عیب  کسان نهی انگشت

خاصه  عیبی  که در تو بینندش

عیبجویان چو واکنندت  مشــت

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت