۱۱۰ کلام حکمت آميز  حضرت علی (ع)

ترجمه به نظم  از

آصف فکرت