110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

42

دعای بی عمل

ای فرا برده دســـتها به  دعـــا

وز عمل پا کشــــــیده در دامان

در شباهت دعای بی عمل است

پرش تیر از گســـــــــسته کمان

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت