110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

45

جـامۀ حـــیا

عیب خویش ار نهفـته می خواهی

خویش را جامه از حـــیا پوشـــان

با حیا را حیاست پوشـــــــش بس

با دو صـــــد جامه بی حیا عریان

گزارنده به نظم:  آصف فکرت