110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

48

تفاوت اعمال

 

با تو گویم  تفـــــــاوت  اعمـــــال

انتخـــــابت به  اختـــــــــــیار بود

با یکی لـــذّتی که پــــایا نیـــــست

زحمـــــتش هســت و برقرار بود

با دگر زحمـــــــــتی که می گذرد

لیـــــــــــک پاداش پایــــــدار بود

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت