110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

49

پاکدامنی

پاکدامان صاحب  قدرت

بهتر است از شهید راه  خدا

می سزد گر فرشته اش خوانی

زانکه خوی فرشته است او را

گزارنده به نظم:  آصف فکرت