110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

105

 

خواهش از ناکس

 

گر تهی دست و ناامید از خلق

 

بنشـــــــــــینی و در فراز کنی

 

بهتر از آن بود که دست  طلب

 

جانب ناکســـــــــان دراز کنی

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت