110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

52

کنــــکا ش

آنکه دارد مشـــــــاوری دانـــا

فارغ است از ظهیر و پشتیبان

خوانده باشی که گه به تدبیری

لشکری  باز گشتــه از میدان

گزارنده به نظم:  آصف فکرت