110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

53

پند ناپذیری

ای برادر ســـــعادتی داری

ارزش پند پـــیر اگر دانــی

سرکشــــــیدن ز پند دانایان

آورد حســرت و پشیـــمانی

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت