110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

54

مــیراث ادب

شــــــــاد بادا روان آن پدری

که پســـر را ادب نهاد نه مال

با ادب مال می توان اندوخت

بی ادب می خرد به مال وبال

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت