110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

55

پنـــد  پیران

جهــــش و جنــــبش جوانان را

خوش همی دارم و ازان خوشتر

پــــــند  پیری بود که می ارزد

حرف حرفــش به دانه دانه گهر

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت