110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

56

آداب معاشرت

آنچنان زی که گر روی  ز غمت

اشک  ریزند و روی بخراشـــــند

ور بمانی ز خویش و بیـــــــگانه

آرزومنــــــــد  دیدنت باشــــــــند

گزارنده به نظم:  آصف فکرت