110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

57

دوستی و دشمنی

دوستی کن ولی چنــان که گرت

دوســت دشمن شود ندرّد پوست

نیز با دشمن آنچنان ســـــــر کن

که نباشی خجل چو گردد دوست

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت