110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

58

آزمون دوست

دوســـت را گر بیازمایی بیــــش

گرچه باشــــد عزیز، خوار شود

ای بسا دوست کاو شود دشـــمن

گر نهان وی آشــــــــــکار شود

گزارنده به نظم:  آصف فکرت