110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

59

دوستــــداری

گویمت ناتوانترین کس کیـــــست

آن که عاجز ز دوست یافتن است

ناتوانتر ازو کســــــی است که او

دوســــت یابد ولی  دهد  از دسـت

گزارنده به نظم:  آصف فکرت