110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

60

همسر بد گمان

ای برادر بدان که  همســــر را

به گمـــــان بد ار بـــــــیازاری

پارســـــــــــــا گربود گنه جوید

وز سلامت فتد به بیمـــــــــاری

 

 گزارنده به نظم:  آصف فکرت