110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

61

رعایت ایتــــام

رفته یی را چو ماند فرزنــدی

پدری کن به لطــف و احسانش

تا اگر خوار مانـــــــد فرزندت

بی گمان او شود نگهبـــــــانش

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت