110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

62

رعایت استاد

آنکه آموخـــتت ســــــــخن گفتن

دلش از ناســــــزا نـــژند مـــکن

بر ســــر آنــکه ره نشــــانت داد

تا توانی صــــــدا بلـــــــند  مکن

گزارنده به نظم:  آصف فکرت