110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

63

حدّ اقتصاد

بنگر دخــل و خـــــرج را دایــم

مقتصـــــد باش تا زیـــان نکنی

نه چنان مقتصــــــــــد گر باری

آب یابی هوای نـــــــــان نکنی

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت