110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

64

اندازۀ  بخشش

بهر منعم ســــتوده تر کاریــــست

زانچه دارد به خلق بخشـــــــــیدن

ناســــتودست  لیک و ناســــــخته

مال را مـــثل ریگ پاشــــــــیدن

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت