110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

65

قناعت

گر به بایسته ها بســـــــنده کنی

زندگی بر تو بگذرد آســــــــان

ور شوی آزمــند و افزون خواه

بایدت کند، تا که هســــتی، جان

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت