110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

70

توانـــــگری

خویش را کر چه بی نیاز شــمرد

آنکه ســــــــودای این جهان دارد

پیــش یزدان توانگر آن باشـــــــد

که ز کردار ارمـــــــغـــان   آرد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت