110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

72

 

بخـــشندگی

 

ای تو را آفـــــــــتاب  برلب بـــــام

هرچه داری به دست خویش ببخش

تا پس از تو به قهــــر نســـــــتانند

از ســـــــر مهر پیش پیش ببخش

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت