110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

74

دست کوتــــاه

دست کوته نه مانع کرم است

هان مــــــبادا ز کاروان مانی

در بســــــــاط  تجارت یزدان

کم خود نه که بیش بــــستانی

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت