110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

77

هشدار و مژده

خبر بد گرت به وقت دهــــــند

از بدی باعث نجـــــــات  شود

بیم دادن ز فتنه خوش خبریست

که تو را مایهء حیات  شـــــــــود

گزارنده به نظم:  آصف فکرت