110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

79

نعمت و معصیت

گر تو را نعمتی رسد ز خدای

شکر کن تا به نعمتش ارزی

کمترین  شکر آنکه  نعمت را

نکنی  مــــایۀ گنــــــــه ورزی

گزارنده به نظم:  آصف فکرت