110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

80

شکر نعمت

دامن نعمت ار به دست رســـــد

پس به شکرش توان گرفت تمام

کفر نعمــت رهاند از دســـــتت

نعمتی را که داده رحمت  عام

گزارنده به نظم:  آصف فکرت