110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

82

ناشکیبایی

گر غمی آیدت شــــکیبا شو

تا که آسان دلت ازان برهد

ور بزرگش کنی پذیرا  شو

کایزدت زان بزرگتر بدهــد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت