110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

83

گشــــا یش

چون که سختی به منتها برسد

وا شود بر تو از گشایش در

ای گرفتار حلقه هـــــــای بلا

حلقۀ  تنگ بگســـــــــلد دیگر

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت