110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

84

زهد نهان

بهترین زهد نزد حق آنـــــــست

که نهانـــــــــش ز مردمان داری

وان  نه زهد است، دام تزویراست

که به هر جا رســــــی بیان داری

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت