110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

86

تحقّق گمان نیک

 

گر شـــنیدی که نیکـــــــمردی را

بر تو با شــد گمان خیر ای دوست

پس به کردار نیک خویش افزای

تا محقّـــــق شود که حق با اوست

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت