110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

91

هــــــوس

 

آنکه باشد ورا کرامت  نفس

به هوا و هوس نپــــــردازد

سر نهادن به پای خواهشها

آدمی را بهیمه خو ســــازد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت