110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

109

پایان لـــــــذّت

 

ای که مســــتی  ز ســـاغر لذّت

 

باری این جام  بشـــــکند هُشـدار

 

آنچه  ماند ازان همیشه، توراست

 

رنج و اندوه و حسرت   بســــیار

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت