110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

92

 نشانۀ  نادان

 

با تو گویم نشــــانۀ نــــادان

حـدّ  کاری نگه نمیــــدارد

گاه در کارها کــــند افراط

گاه هم نیــــمه کاره بگذارد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت