110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

96

غفلت جهانیان

اهل دنیـــــا چو نیک درنگری

کاروانهای  خفـــــته  را ماننــد

خفتگانند،  روز و شب  در راه

کی رسند و کجا؟  نمی داننـــــد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت