110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

97

خُرد شمرد ن  گناه

 

با  ادب  باش جان  من  که  جهان

نبود عرصـــــۀ     سیــــه  کاری

پیش   داور  بزرگتر  باشــــــــــد

گنـــــهی  کان  تو خُردش انگاری

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت